ไหว้พระที่ไหนดี

“ไหว้พระที่ไหนดี”

ใกล้วันมาฆะบูชาเข้ามาแล้ว เพื่อนๆหลายคนกำลังเตรียมตัวหาข้อมูลการทำบุญไหว้พระในวันมาฆะบูชากันอยู่
คนไทยเรานับถือศาสนาพุทธ มากกว่า 95 % 
ดังนั้นวันสำคัญทางพุทธศาสนา “มาฆบูชา” ที่กำลังจะมาถึงในวัน เสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 นี้ 
จึงเป็นวันหนึ่งที่พุทธศาสนิกชน ให้ความสำคัญเป็นพิเศษ หลายคนกำลังเตรียมตัวว่า
จะไป “ไหว้พระที่ไหนดี” 


 “ไหว้พระที่ไหนดี”  ในวันมาฆะบูชา 2560


ซึ่งคำตอบที่ผมคิดว่า ดีที่สุดคือ ไหว้พระหรือทำบุญ วัดไหนก็ได้ที่เราสะดวก นับถือ ศรัทธา 
เพราะ
-ทุกวัดเป็น ศาสนสถาน ที่เป็นสถานที่สำคัญในการเผยแผ่พุทธศาสนา เหมือนกัน
-ทุกวัด มีพระสงค์ ซึ่งเป็น สาวก ของพระพุทธเจ้า เหมือนกัน
-ทุกวัด จัดกิจกรรม มาฆบูชา เหมือนกัน
-ทุกวัด มีพุทธมามกะ ที่คอยสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา เหมือนกัน

ดังนั้นไม่ว่าเราจะไหว้พระ ทำบุญที่วัดไหน ก็ส่งผลให้จิตใจเราสงบ ได้บุญเหมือนกัน
ไม่อยากให้มานั่งคิดว่า ทำบุญวัดไหนดี จึงจะได้บุญเยอะ ซึ่งเป็นการเข้าใจแก่นแท้ ของ พุทธศาสนาผิด
จริงๆแล้ว อยากให้ทุกคนเข้าใจความสำคัญของ วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา มากกว่า 
เราทุกคนเคยผ่านการเรียน วิชา พระพุทธศาสนา กันมาแล้ว และเข้าวัดทำบุญกันประจำ
แต่พอมาถามลึกๆว่า วันมาฆะบูชา มีความสำคัญอย่างไร 
เชื่อว่า เกินกว่าครึ่ง อาจนึกไม่ออก บอกไม่ครบ จบด้วย การไปหาใน google ต่อ
วันนี้ ECOCAR เราจึงขอนำเรื่อง วันมาฆบูชา มาฝากเพื่อนๆ ด้วยครับ

 

“ไหว้พระที่ไหนดี” วันมาฆะบูชา มีความสำคัญอย่างไร หลังจากพระพุทธเจ้าตรัสรู้ได้ ๙ เดือนขณะนั้นเมื่อเสร็จพุทธกิจแสดงธรรมที่ถ้ำสุกรขาตาแล้ว เสด็จมาประทับที่วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ ประเทศอินเดียในปัจจุบัน วันนั้นตรงกับวันเพ็ญ เดือนมาฆะหรือเดือน ๓ในเวลาบ่ายพระอรหันต์สาวกของพระพุทธเจ้า มาประชุม พร้อมกัน ณ ที่ประทับของพระพุทธเจ้า นับเป็นเหตุอัศจรรย์ ที่มีองค์ประกอบสำคัญ ๔ ประการ เรียกว่าว่า วันจาตุรงคสันนิบาต
คำว่า "จาตุรงคสันนิบาต" แยกศัพท์ได้ดังนี้ คือ
"จาตุร" แปลว่า ๔ 
"องค์" แปลว่า ส่วน 
"สันนิบาต" แปลว่า ประชุม 
ฉะนั้นจาตุรงคสันนิบาตจึงหมายความว่า "การประชุมด้วยองค์ ๔" กล่าวคือมีเหตุการณ์พิเศษที่เกิดขึ้นพร้อมกันในวันนี้ คือ
1. เป็นวันที่ พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้า จำนวน ๑,๒๕๐ รูป มาประชุมพร้อมกันที่เวฬุวันวิหารในกรุงราชคฤห์ โดยมิได้นัดหมาย
2. พระภิกษุสงฆ์เหล่านี้ล้วนเป็น "เอหิภิกขุอุปสัมปทา" คือเป็นผู้ที่ได้รับการอุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจ้าทั้งสิ้น
3. พระภิกษุสงฆ์ทุกองค์ที่ได้มาประชุมในครั้งนี้ ล้วนแต่เป็นผู้ได้บรรลุพระอรหันต์แล้วทุก ๆองค์
4. เป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวงกำลังเสวยมหาฤกษ์

สุดท้ายนี้ ขอให้เพื่อนๆ เข้าวัดทำบุญ โดยไร้กังวล ว่าจะไป “ไหว้พระที่วัดไหนดี” 
ขอให้ถือ แก่น หรือ หัวใจของพุทธศาสนา เป็นหลัก อย่าหลงไปกับพิธีกรรม หรือ เปลือกมากเกินไป

หัวใจของพระพุทธศาสนาคือ “โอวาทปาติโมกข์” มี ๓ อย่างคือ 
“ เว้นชั่ว ทำดี ทำใจให้บริสุทธิ์ ”

#ไหว้พระที่ไหนดี #มาฆะบูชา 
#เช่ารถ #ไหว้พระ กับ #ECOCAR 
call center 02-0455580


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 2,113,578